Chuyển Phí Ngay

Thông Tin Chuyển Tiền

...

Phí chuyển tiền Quốc Tế

---


Bạn Trả

... 0.00

Xem lịch sử tỷ giá

Bước 2: Thông Tin Chi Tiết Thanh Toán

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN

Phí chuyển tiền Quốc Tế


Bạn Trả

THÔNG TIN CHI TIẾT THANH TOÁN

I. Thông tin của Học Sinh
   

II. Xác nhận thông tin người chuyển tiền
 
  (Nếu học sinh dưới 18 tuổi, người chuyển tiền bắt buộc là cha hoặc mẹ hoặc anh, chị học sinh)III. Thông tin người thụ hưởng

Hình Thức Chuyển Tiền
 
 

Bank transfer

Thông tin người thụ hưởng khác

Bước 3 Xác nhận thông tin và thanh toán

Thông tin chi tiết người thanh toán

Bước 4 Lịch sử chuyển tiền của bạn

Reference Number Ngày Số tiền Phí chuyển tiền Quốc Tế Số tiền phải trả Tình trạng chuyển tiền Hành động